Whatsapp Whatsapp
Telefon +90 551 241 2590
Her gün : 09:00 - 19:00 (Pazar Hariç)
İl Sağlık Müdürlüğü Arkası, Mehtap Apt. No:3 Selçuklu
bilgi@elifpoliklinigi.com
0332 353 21 58

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA FORMU

İş bu Aydınlatma Metni; müşterisi veya potansiyel müşterisi olduğunuz HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ e uygun olarak hazırlanmıştır.
Özel Elif Polikliniği; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Özel Elif Polikliniği tarafından işlenecektir.
1) Veri Sorumlusunun kimliği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “İhsaniye Mah. Kazaruni Sk. No:8 Selçuklu Konya” adresinde yerleşik HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.
2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği) tarafından; uygulanacak işlemlerin veya bu işlemlere yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanan işlem sonrası doğabilecek komplikasyonlar hakkında önlem alınabilmesi, talep şikayetlerin takip edilerek sonuca bağlanması ve mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, genel sağlık raporu, tahlil sonuçları anamnez bilgileri, kullanılan ilaç bilgileri, beslenme ve sindirim alışkanlığına ilişkin bilgiler, alerji bilgileri gibi sağlık verileriniz ile biyometrik veri kapsamında yer alan deri altı fotoğrafınızdan ibaret olan özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Özel Elif Polikliniği tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Özel Elif Polikliniği’nin iştiraklerine ve ortaklarına yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.
4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, telefon yahut e posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.
5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.elifpoliklinigi.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formuna uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını Öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.
Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Özel Elif Polikliniği’ne ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİSİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Özel Elif Polikliniği, kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli İdari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esasına uygun olarak Özel Elif Polikliniği tarafından işlenecektir.
1) Veri Sorumlusunun kimliği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “İhsaniye Mah. Kazaruni Sk. No:8 Selçuklu/Konya adresinde yerleşik HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.
2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve cevaplanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Özel Elif Polikliniği tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.
4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti, sözlü olarak alınan verilerin ilgili belgelere kaydedilmesi yoluyla veya ağ üzerinde girilen bilgilerin kaydedilmesi şeklinde otomatik yollarla gerçekleşmektedir.
5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.elifpoliklinigi.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formuna uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.
Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Özel Elif Polikliniği’ne ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Özel Elif Polikliniği: kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usül ve esaslara uygun olarak Özel Elif Polikliniği tarafından işlenecektir.
1) Veri Sorumlusunun kimliği
Kişisel verileriniz “İhsaniye Mah. Kazaruni Sk. No:8 Selçuklu Konya” adresinde yerleşik HASAN BULUR (Özel Elif Polikliniği) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.
2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Özel Elif Polikliniği tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.
4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; 7/24 görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla otomatik yollarla gerçekleşmektedir.
5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak veya www.elifpoliklinigi.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararı giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz
Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Özel Elif Polikliniği’ne ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.